Το Έργο

Το Έργο INTERSYC αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών στις περιοχές εφαρμογής, μέσω της ανάπτυξης τριών (3) ​​ αξόνων παρέμβασης:

Ο Πρώτος Άξονας αναφέρεται στις δράσεις που εστιάζονται στην άμεση αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων των ευρισκόμενων σε κίνδυνο παιδιών, (εξαφανισμένα παιδιά, παιδιά θύματα εμπορίας, κλπ.)

Κρίσιμο σημείο του πρώτου άξονα δράσης αποτελούν τα σεμινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η προώθηση στην Βουλγαρική πλευρά των υφιστάμενων ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 για τα Εξαφανισμένα Παιδιά, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για το Συντονισμό των Συναγερμών Εξαφάνισης Παιδιών (α) ECAAS (European Child Alert Automated System) και (β) το Amber Alert. Ο Επικεφαλής Εταίρος, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη των ομάδων ανάπτυξης των προαναφερθέντων εργαλείων.

Ο Δεύτερος Άξονας αφορά δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση του επιπέδου υγείας των παιδιών της περιοχής παρέμβασης με την ανάπτυξη εκτεταμένων προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής σε 3.000 παιδιά.  Για την υλοποίηση των δράσεων προληπτικής ιατρικής σε Ελλάδα και Βουλγαρία θα γίνει χρήση τον Κινητών Μονάδων Προληπτικής Ιατρικής για παιδιά του "Χαμόγελου του Παιδιού" και συγκεκριμένα της κινητής οφθαλμολογικής μονάδας και του κινητού πολυ-ιατρείου "Ιπποκράτης" 

Ο Τρίτος Άξονας αφορά δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται στα παιδιά, μέσα από την εκπαίδευση των στελεχών των οργανώσεων και των ιδρυμάτων που εργάζονται με παιδιά στην παροχή υπηρεσιών άμεσης βοήθειας / διάσωσης, καθώς και με την ανάπτυξη ή και την προώθηση της λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης για τα παιδιά και τις οικογένειες σε κρίση.