Το έργο INTERSYC υλοποιείται στο πλαίσιο 5 Πακέτων Εργασίας, ειδικότερα:

  • Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και Συντονισμός

Το Πρώτο Πακέτο Εργασίας έχει διάρκεια ζωής όσο και το έργο συνολικά. Τον γενικό συντονισμό του έργου τον έχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως Επικεφαλής Εταίρος. Κυρίαρχο όργανο για την υλοποίηση του Έργου αποτελεί η Συντονιστική Επιτροπή, την οποία συστήνουν οι Εταίροι του Έργου. Καίρια δράση του Πακέτου Εργασίας 1 αποτελεί η σύνταξη των αναφορών προόδου (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) και η έγκαιρη αποστολή τους στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος.

 

  • Πακέτο Εργασίας 2: Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Το Πακέτο Εργασίας 2 αναφέρεται στις δράσεις δημοσιότητας του έργου και περιλαμβάνει τη δημιουργία της διαδικτυακής πύλης του έργου, όπου καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες σε σχέση με τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και τις  κατευθυντήριες γραμμές του έργου, έτσι ώστε αυτές να είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας προβλέπεται η δημιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού, η διάχυση του οποίου έχει ως σκοπό την προώθηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου.

Ακόμη, ένα μέρος του προϋπολογισμού του Πακέτου Εργασίας 2, θα διατεθεί στην δημιουργία και λειτουργία των πέντε (5) σημείων επαφής του έργου (info desks). Τέλος προβλέπεται η παραγωγή και δημοσίευση άρθρων, τόσο στον τοπικό, όσο και στον εθνικό Τύπο.

 

  • Πακέτο Εργασίας 3: Προώθηση Ευρωπαϊκών Εργαλείων για την Προστασία των Παιδιών

Το Πακέτο Εργασίας 3 έχει ως αντικείμενο την προβολή των Ευρωπαϊκών Εργαλείων για την Προστασία των Παιδιών (European Hotline for Missing Children 116000 / Amber Alert / European Child Alert Automated System) στην Βουλγαρία.

 

  • Πακέτο Εργασίας 4: Βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας για τα Παιδιά

Οι Δράσεις του Πακέτου Εργασίας 4 αποτελούν δράσεις κλειδιά για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Αφορούν τις Πιλοτικές Ενέργειες Προληπτικής Ιατρικής στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία σε 3.000 παιδιά καθώς και την ανάπτυξη και την προώθηση των Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης.

 

  • Πακέτο Εργασίας 5: Βελτίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για τα Παιδιά

Το Πακέτο Εργασίας 5 αναφέρεται στις δράσεις υλοποίησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων στον τομέα της διάσωσης και των πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC).